Adıyaman’da Sanayi Durumu

Adıyaman’da Sanayi Durumu

Sanayi Tarihçesi

Adıyaman’ının endüstri ile tanışma tarihi 1955’tir. Tekstil sektörü konusunda entegre bir tesisin oluşturulması için 1955 tarihinde “Adıyaman Pamuklu Dokuma Endüstri Türk A.ş. oluşturulmuş ve 1967 senesinde imalata geçmiştir. 1973-1975 tarihleri aralarında Çimento, Süt ve Yem Fabrikası tesislerinin Adıyaman’da oluşturulması konusunda etüt proje bazında bazı çalışmalar başlatılmıştır.

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde tatbik edilen hükümet yardımları ve teşvikler ile sağlamak edilen uzunca vadeli pahalı olmayan maliyetli kredilerle sanayide ve yatırımlarda gözlemlenebilir bir hareketliliğin oluştuğu fakat, edinilen kredilerin iyi değerlendirilememesi ve yatırımcıların yönlendirilememesi nedeni ile arzulanabilir bir mevduat hamlesinin atılamadığını görüyoruz. 1988 seneninden ardından bazı tekstil ve un fabrikaların hizmete geçmesiyle yatırımlarda nispi bir artışın meydana geldiği görülmektedir.

ADIYAMAN’IN BUGÜNKÜ SANAYİ DURUMU;

5084 ve 5350 sayılabilir Yatırımların ve İstihdamın Teşviki konusunda Kanunların yürürlüğe girmesiyle mevduat artışlarında ve istihdamda kocaman artışlar olmuştur.

Zamanında ve rasyonel kararlarla Ülkemiz çapında iştirak eden taleplerin değerlendirilmesi ve yatırma dönüşmesi bakımında il bir sürü güzel bir performans göstermiştir. 100’ün üstünde iştirak eden taleplerin tamamı değerlendirilerek, öncelikli olarak en çok istihdam, en çok yüksek katma ölçüt meydana getirecek ve ileri bilişim gerektiren sektörler öncelikli olarak değerlendirmeye alınarak arsa belirleme işlemleri inşa edilmiş, belirlemesi inşa edilmiş olan parseller üstünde fabrikalar inşa edilerek birçoğu hizmete geçmiştir.

Genel olarak il ve ilçelerinde Endüstri Sicil Vesikası almış 245 kuruluş bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı fiili olarak üretim yapmakta. Endüstri yatırımları içinde tekstil sektörüne inşa edilmiş olan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.

ÖZETLE ADIYAMAN SANAYİSİ;

• Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup, özelikle tekstil sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimi görünmektedir.

• Endüstri kocaman, ortada ve minik ölçekli işletmeler halinde şekillenmiştir.

• GSYİH’sı içinde endüstri sektörü tarım sektöründen ardından iki. gelmektedir.

• Endüstri yatırımları içinde Tekstil sektörüne inşa edilmiş olan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.

• Adıyaman ‘da, gıda endüstri, maden- kaya ve toprağa dayalı endüstri, pamuk işleme ve tekstil endüstri ile genel imalat sanayisine karşı imalatlar yapılmaktadır.

• Endüstri işletmelerinin kocaman bir çoğunluğu il merkezindedir.

• Özel sektör kamu sektörüne yönelik daha çok katma ölçüt meydana getirmiştir.

• Endüstri sektörü içinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne yönelik daha çok katma ölçüt oluşturduğu görülmektedir.

• Darboğazda meydana iştirak eden tesisler çoğunlukla ham madde, Sektör noksanlığı ve ağırlıklı olarak da işletme anaparası yetersizliği nedeni ile sorunlar yaşamaktadır.

• En mühim koltuk altı zenginliği petroldür.

• Özel sektör üretimleri ile beraber ülkemiz ham petrolünün %28,bir3’sinden fazlası Adıyaman kısmında üretilmektedir.

• Yeraltı Maden kaynakları durumundan çok zengin potansiyele sahiptir.

SANAYİ PROFİLİ

Bu zaman bakımından ilimiz çapında orta ve ilçeler dahil olmak üzere, farklı meydan ve sektörde endüstri sicil vesikası almış 245 işletmemiz şuanki olup, toplamında 278 işletmede 10.271 birey istihdam edilmektedir. İl çapında endüstri işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, % 3iki,73 ile Tekstil mahsulleri üretimi, % 2bir,iki2 lik bir oran ile Gıda mahsulleri üretimi sektörlerinin önce iki sırada meydana geldiği görülmektedir.

Öbür sektörler sırasıyla;

% 16,91 Seramik, Kil, madencilik ve taşocakçılığı;

% 6,83 Ham Yakıt ve Natürel Gaz, kok

% 4,32 Lastik ve plastik mahsulleri üretimi,

% 3,66 Makine üretimi, tarım makineleri, elektrikli makineler

% iki,52 Mobilya imalatı

% 3,69 Demir Sert ve Demir dışı metaller

% iki,08 Cam

% 6,04 Öbür (Çimento, Kimya,Gübre,Deri ve deri mahsulleri)

Bölgelere yönelik bir ölçümlendirme yaptığımızda, endüstri işletmelerinin

% 48 Marmara Kısmında,

%17 İç Anadolu Kısmında,

%14 Ege Kısmında,

% 8 Akdeniz Kısmında,

% 6 Karadeniz Kısmında,

% 5 Güneydoğu Anadolu Kısmında,

% iki Doğu Anadolu Kısmında meydana geldiği görülmektedir.

Adıyaman İlinde endüstri siciline kayıtlı endüstri işletmesi sayısı 245 dir. Toplamında endüstri işletmesi içinde % 0.3 lük bir oran ile sanayisi gelişmekte meydana iştirak eden iller aralarında koltuk almaktadır.