Baar覺l覺 renci Olma Yollar覺

Baar覺l覺 renci Olma Yollar覺

Hayatta baar覺y覺 elde etmek i癟in harcam覺 olduumuz tecr羹belerden faydalanarak sizlere baar覺l覺 bir 繹renci ola bilmek ad覺na yap覺lmas覺 gereken veya yap覺lmamas覺 gereken baz覺 durumlar覺 sizlerle paylamak istedik .Bu bir ger癟ek Kalite bir tesad羹f olmad覺覺 gibi baar覺da bir tesad羹f deildir.

rencilerin bir 癟ou derslerinde 癟ok 癟ok baar覺l覺 olmak talep edilmesine kar覺n, baar覺y覺 yakalayamamaktad覺r. Sebep ailenin gerekse 癟evrenin de bask覺s覺 bunun i癟in eklenince talebenin omuzlar覺na kocaman bir y羹k binmektedir. Bilinmelidir ki akademik baar覺ya ulamada talebenin hedeflerinin olmas覺 ve bizzat i癟erisinde inand覺覺 hedeflere ulama amac覺n覺 salamas覺 gerekiyor. renim G繹ren ne i癟in 癟al覺t覺覺n覺 bilmezse bu maalesef talebenin derse motive meydana gelmesine da mani olacakt覺r. Talebenin kendine 繹zg羹veninin olmas覺, bir 癟ok kez baar覺s覺n覺 art覺rmay覺 hedeflemesi ve kendisine inanmas覺 gerekiyor.

Eitimde 癟ok 癟ok baar覺l覺 olmada talebenin 癟ok 癟ok baar覺l覺 olmaya odaklanmas覺 ve baar覺ya erimek i癟in 覺srarl覺 olmas覺 da 癟ok m羹himdir. Bireyin 癟ok 癟ok baar覺l覺 olabilmek i癟in kabiliyet ve becerilerinin 癟oalmas覺 ve pozitif balamda ilerlemesi eitimde akademik baar覺s覺n覺 da g繹stermektedir.
Bireylerin zihinsel gelime seviyelerine bakt覺覺m覺zda her ya grubunun kendine g繹re geliimsel aamalar覺 vard覺r. Ancak bu bazen geriden ya da daha 繹nden takip edebilir. Mesela 6-7 ya dolaylar覺nda okuma yazma a覺r a覺r 繹renmesi beklenirken bir birlik 癟ocuklar 5 ya覺nda okuma yazma 繹renebilirken baz覺lar覺 8-9 ya覺nda okumay覺 s繹kememi olabilmektedir. Olgunlama esnas覺nda geride kalmamas覺 ve akranlar覺n覺n edeerinde ve ya 羹st羹nde bir yetenee sahip olmas覺 da tekrardan baar覺 i癟in bir kriter oluturmaktad覺r. Ayn覺 zamanda yaln覺zca bilisel geliimde deil, yaamsal geliimde de baar覺y覺 yakalamas覺 gerekiyor. Oyun oynama, birlik oluturma, ailede ahlaki deerlerin 繹renilmesi benzeri yaamsal yaam覺n artlar覺 da 繹renilmesi ve uygulanmas覺 da birey olman覺n 繹nce kouludur.
renci baar覺s覺n覺 etkileyen pek癟ok etken vard覺r. Bunlardan baz覺lar覺,

? -retmen,
?-Ebeveynler
? -Okul y繹netimi
? -rencinin oyun ald覺覺 birey,
? -Arkada 癟evresi
? -rencinin becerileri ve ilgisi, benzeri.
Okulda 癟ok 癟ok baar覺l覺 olmak i癟in bilhassa talebenin dersi dinlemesi ona kocaman bir katk覺 olana覺 olana覺 salar. Ancak 癟ok karma kar覺覺k bir d繹nem olan 繹renmede, g繹sterili bir dinleme de tek ba覺na yeteri civar覺ndan deildir. Talebenin derse kat覺lmas覺 da gerekiyor. Esasen u andaki eitim sistemi, yap覺land覺rmac覺 yakla覺m覺 benimsemitir. Yap覺land覺rmac覺 idrak, dersin merkezinde 繹retmenin deil, talebenin olmas覺n覺 arzu eder. B繹ylelikle 繹renim g繹ren yaln覺zca problem deil, sorunun 癟繹z羹m s羹re癟lerini da 繹renecektir.

renciyi derse dahil olmak 羹zere olmak 羹zere fakt繹r羹n belli y繹ntemleri vard覺r. Ya grubuna uyumlu oyunlar ilave etmek, dersi daha elenceli duruma getirmek ise akademik olarak 繹retmene bal覺d覺r. renciye huzurlu 繹devler vererek talebenin daha 癟ok 癟ok baar覺l覺 olmas覺 salanmal覺d覺r.

renci velisi, 繹retmenle bir 癟ok kez olarak ibirlii i癟erisinde olmal覺d覺r. renim G繹ren eve geldiinde, kesinlikle g羹n羹n羹n ne t羹rl羹 ge癟tiini, o zaman neler yapt覺覺n覺 sormal覺d覺r. Toplant覺lara kat覺l覺p, 繹retmenin dershane ile alakal覺 meselelerini dinlemeli ve bu problemleri beraber 癟繹zmek i癟in 繹retmene destek etmelidir. Velinin bu ilgisi, talebeyi de daha 癟ok 癟al覺maya y繹neltecektir. Nedeni Ise bilecektir ki; velisi okulla bir 癟ok kez balant覺 h璽linde.
T羹m bu belirtilen fakt繹rler birletiinde, talebenin baar覺s覺 ka癟覺n覺lmaz olarak artacakt覺r. renci-retmen-Veli 羹癟l羹s羹n羹n beraber g繹sterecei performans, yukar覺da da anlat覺ld覺覺 羹zere baar覺n覺n basit anahtar覺d覺r.

Aile ve renim G繹ren iletiimi Ne T羹rl羹 Olmal覺d覺r?

Eitim aile de balar ve okullarda ayn覺 ritimde ayn覺 ritimde devam eden t羹m hayat boyu ayn覺 ritimde devam eden bir s羹re癟tir. Kiilerin eitim s羹recinde en m羹him vazife ailelere d羹mektedir. Okul ile aile i癟erisinde yeteri civar覺ndan iliki ve birlik salan覺rsa okulun baar覺 d羹zeyi artmakta ve bu oranda eitim kalitesi de artmaktad覺r. Daha s覺hhatli ve rand覺manl覺 bir eitim zaman覺 i癟in ailelerin okul ilikilerine 繹nemsenmesi gerekiyor. Okullar etraf覺ndaki toplumun ihtiya癟lar覺na g繹re bireyler yetitirmektedir. Okullar toplumun ihtiya癟lar覺na yan覺t verebilecek ve toplumun anane g繹reneklerine uyumlu bireyler yetitirmektedir. G繹sterili bir okulun i癟erisinde bulunduu toplumun ihtiya癟lar覺na yan覺t verebilmesi i癟in bulunduu toplumu yan覺 velileri tan覺mas覺 gerekiyor.

rencilerin eitiminde yaln覺zca okul deil aile de m羹him oyun oynar. Okulda verilen bilgi ve beceriler, ailede bir 癟ok kez deneyimlemekte ve gen癟 hayat覺n覺n kocaman bir k覺sm覺n覺 ailede ge癟irmektedir. Okul ve aile i癟erisinde bir tutarl覺l覺k olmas覺 gerektiinden, okuldaki kazand覺r覺lan bilgi ve kabiliyetlerin evde de pekitirilmesi, gelitirilmesi gerekiyor. Aile bunlar覺n 羹zerine eklemeler yaparak, 癟ocuun okul baar覺s覺n覺 da etkileyebilmektedir. ocuklar覺n okul i癟erisinde ve okul d覺覺nda ge癟irdikleri zamana bakt覺覺m覺zda talebelerin minimum 4-6 saatinin okulda ge癟tii g繹r羹lmektedir. Bunun I癟in nazaran okul d覺覺 zamanlar覺n覺n iyi muayene edilmesi ve talebenin bizzat yeteneklerini gelitirmesi, yeni kazan覺mlar elde etmesine imk璽n salanmas覺 gerekiyor. Talebelerin ailelerinin okuldan haberdar olmas覺 ve okul aile ilikilerinin koordineli olmas覺 bu bak覺mdan de m羹himdir. Okulda verilen hizmetin kalitesi ne civar覺ndan iyi olursa olsun ailelerde bir tutars覺zl覺k s繹z konusu olduunda, baar覺 maalesef gerilemektedir.

Eitim zaman覺 i癟erisinde her gen癟 ayn覺 y繹ntem ve ayn覺 teknikle 繹renmeyebilir. Nedeni Ise ferdi farkl覺l覺klar ve 癟ocuun i癟erisinde i癟erisinde bulunduu aile koullar覺 sosyo ve k羹lt羹rel nitelikleri farkl覺l覺k g繹sterebilir. Bu sebeple 繹retmenlerin talebelerini yak覺n tan覺malar覺 ve 繹zelliklerini 癟ok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunun i癟in de aile ile bir 癟ok kez kontakt halinde olmas覺 gerekiyor. Aileyi eitim s羹recine dahil olmak 羹zere olmak 羹zere etmeli ve talebeyi tan覺yabilmek ve rand覺manl覺 eitim salayabilmek ad覺na aile ile beraber karar almal覺d覺r. Aile ile bir 癟ok kez ve d羹zenli iletiimler kurulmas覺 gerekiyor. B繹ylelikle aileler de 癟ocuklar覺yla kontakt kurma becerilerini gelitirir ve onlarla doru kontakt kurmu olurlar.

Ailelerin eitim yaam覺 羹zerindeki etkisi ve 繹renim g繹ren baar覺s覺na olan ehemmiyeti 羹zerine pek癟ok arat覺rma yap覺lm覺t覺r. Bu arat覺rmalar sonucu olarak aile kat覺l覺m覺n覺n eitim yaam覺 ve baar覺s覺 i癟in 繹nem arz ettiini ger癟ei dorultusunda pek癟ok 羹lke eitim programlar覺n覺 bir daha d羹zenlemitir. Eitim programlar覺na ailenin okul ilikilerine kat覺lmas覺 i癟in programa yeni uygulamalar eklenmitir. Okul Aile Birlii,veli toplant覺lar覺 ve veli g繹r羹melerinin son derece m羹him olduu bilinmelidir


Okul aile ibirlii eitim s羹recinde olmas覺 laz覺md覺r. Nedeni Ise,

bir. Okullarda tatbik edilen eitim 繹retim programlar覺n覺n gelitirmek ve verimlilii art覺rmak.
2. Velilerin kat覺l覺m d羹zeylerini art覺rarak 癟ocuklar覺yla olan ilikilerini art覺rmak.
3. Velilerin okul y繹netimine destek olmas覺n覺 salamak.
4. Talebelerin baar覺 d羹zeylerini artt覺rmak ve ald覺klar覺 eitimin kalitesini artt覺rmak hedeflenmi ve bu konuda ailenin de tamamlay覺c覺 undur olmas覺 beklenmektedir.

renci baar覺s覺zl覺覺n覺n en kocaman sebeplerinden birisi ise velilerin talebelere kar覺n ilgisizliinden kaynaklanmaktad覺r. Gen癟 繹devlerle ba baa kald覺覺nda, ne yapaca覺n覺 bilemedii durumlarda ailelerin yol g繹sterici olmalar覺 gerekiyor. Eer aile 癟ok y羹kl羹 癟al覺覺yorsa, uyumlu fiyat problem ya da derslerde destek edecek d羹zeyde kursu yoksa bu 繹rencide de sorunlara yol a癟abilmektedir. Bu problemi 癟繹zmek i癟in ise okul rehberlik 繹retmenine dan覺覺lmas覺 gerekiyor.

Aileler talebelere dersleri ile alakal覺 destek olurken bununla beraber onlar覺 motive edici ve ders 癟al覺maya tevik edici olmal覺d覺rlar. Bu yolla talebeler ders 癟al覺may覺 severek yapacakt覺r. Mesela bir birlik konular覺 ark覺 s繹yleyerek, bir birlik derslerde ders 癟al覺ma kartlar覺 haz覺rlayarak ders 癟al覺mak talebeyle zaman ge癟irmeyi ve ona eitsel faaliyetlerde yaln覺zca y羹k羹n onun omuzlar覺nda olmad覺覺n覺 da g繹stermektedir. Talebenin bizzat sorumluluun bilincinde olmas覺 civar覺ndan sorumluluklar覺n覺 yerine getirirken aile desteini almas覺 da talebenin performans覺n覺 art覺ran unsurlardand覺r. Okuma yaparken hatalarda bir daha oku komutlar覺, yazarken daha k羹癟羹k ya da kocaman yazma, kontrolleri yapt覺rma, ilem hatalar覺n覺 g繹sterme talebenin daha dikkatli meydana gelmesine imk璽n olana覺 olana覺 salar. Ayn覺 zamanda 繹renim g繹ren tek olmad覺覺n覺 bilirse, daha mutlu ve rahat ders 癟al覺覺r.

baar覺l覺 繹renci olmak i癟in neler yapmal覺y覺z,
baar覺l覺 繹renci olmak i癟in dua,
baar覺l覺 繹renci olmak i癟in,
baar覺l覺 繹renci olmak,
baar覺l覺 繹renci olmak i癟in ne yap覺l覺r,
繹rencileri baar覺l覺 olmak i癟in ne motive eder,
baar覺l覺 bir 繹renci olmak i癟in yap覺lmas覺 gerekenler,
r羹yada baar覺l覺 繹renci olmak,
baar覺l覺 bir 繹renci olmak i癟in nelere dikkat etmeliyiz,
baar覺l覺 bir 繹renci olmak i癟in,
baar覺l覺 olmak isteyen bir 繹renci nelere dikkat etmelidir,
繹rencinin baar覺l覺 olma nedenleri,
baar覺l覺 繹renci olma yollar覺,